Warunki najmu wypożyczalni samochodów Avik Rent a Car

Regulamin obowiązuje od 01.07.2017 r.

Wypożyczalnia Avik Rent a Car   zwana dalej Wynajmującym wypożycza Najemcy do użytkowania pojazd określony umową najmu i niniejszymi warunkami najmu, a także protokołem zdawczo odbiorczym pojazdu. Integralną częścią umowy najmu i niniejszego Regulaminu jest Cennik Opłat, stanowiący załącznik do Regulaminu.

W razie awarii, usterki pojazdu, konieczności serwisu czy w innych sprawach związanych z najmem, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić biuro AVIK Rent A Car tel.: (+48) 666 666 666 lub 666 666 666 i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami.

Kaucja jest zabezpieczeniem finansowym wpłacanym każdorazowo przez Najemcę nie później niż w dniu wydania auta Jej wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego auta, a jej wysokość jest zawsze widoczna na firmowej stronie internetowej.

Odszkodowanie umowne lub kara umowna jest traktowane jako surogat odszkodowania a jego wysokość i zakres jest określony w Tabeli opłat i może być dochodzone z kaucji.

Wynajmujący oświadcza że wszystkie jego pojazdy które oferuje do wynajmu są w dobrym stanie technicznym, posiadają niezbędne dokumenty oraz pakiet ubezpieczeń czyli AC, OC oraz NNW.

Właścicielem wypożyczalni AVIK Rent A Car jest firmaXXXXXXXXXX 80-180 Borkowo ul. kOSMICZNA  NIPXXXXXXXXX REGON XXXXXXXXXXXX

  1. Najemcą może być osoba fizyczna lub prawna.
  2. Osoba, która wypożycza pojazd we własnym imieniu lub będzie użytkować pojazd wypożyczony przez osobę prawną, powinna mieć ukończone 21 lat oraz od co najmniej roku posiadać ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymagany jest również dodatkowy dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych niezbędne są dokumenty rejestrowe tych podmiotów czyli KRS, NIP i Regon lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Wynajętym pojazdem nie może kierować inna osoba aniżeli podpisująca się pod dokumentem umowy najmu. Jeżeli jednak taka sytuacja miała miejsce to najemca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania takiej osoby jak za swoje. Dopisanie drugiego kierującego w umowie najmu jest bezpłatne. W razie udostępnienia osobie trzeciej, nie wskazanej w umowie najmu bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego, Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu i dochodzenia kary umownej 1500 zł brutto
  4. Wynajmujący po dopełnieniu formalności tzn. spisaniu umowy, opłaceniu wynajmu ewentualnie przekazaniu niezbędnych informacji przekazuje do użytkowania Najemcy pojazd.
  5. Czas najmu każdorazowo określony jest w umowie najmu i liczony jest od godziny przekazania Najemcy pojazdu. Najemca zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu za każdą następna dobę, w przypadku zwrotu pojazdu z opóźnieniem przekraczającym 1 godzinę od ustalonego czasu i nie poinformowaniu o tym Wynajmującego. Jeżeli pożyczający nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie i nie skontaktuje się z najemcą, ma on prawo poinformować organy ścigania o zaginięciu pojazdu i naliczyć karę umowną w wysokości trzykrotnej stawki dziennej za każdy dzień zwłoki. Zwrot pojazdu przed upływem terminu ustalonego w umowie najmu nie skutkuje zwrotem zapłaconej za najem kwoty.
  6. Przez cały okres najmu pojazd jest własnością Wynajmującego i na jego prośbę, musi zostać zwrócony przez Najemcę.
  7. W chwili wydania pojazdu sporządzony zostaje protokół zdawczy, który określi stan techniczny pojazdu tzn. stan licznika, stan paliwa czy też ewentualne uszkodzenia w momencie przed najmem. Protokół dla jego ważności powinien być podpisany przez obie strony umowy. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najmującego uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego.
  8. Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz Regulaminem, umową najmu, postanowieniami polisy, ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdu i ich zmian, w warunkach przewidzianych dla normalnej eksploatacji i do należytej dbałości o wynajęty pojazd i jego czystość, utrzymywania go w stanie niepogorszonym (uwzględniając normalne zużycie), wykonywania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowej i zgodnej z prawem eksploatacji pojazdu z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:-zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie istniejących alarmów oraz blokad) a także staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków,
   -wykonywanie własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego płynu do spryskiwaczy oraz innych płynów eksploatacyjnych,-kontroli sprawności świateł i jeśli to konieczne wymiany żarówek,

   -przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,

   -posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,

   -kontroli stanu ogumienia a także ciśnienia w oponach, wulkanizację ogumienia oraz jego naprawę, wymianę lub zakup z powodu uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji lub z przyczyn mechanicznych (przebicia, przecięcia, nierównomierne zużycie)

   -stosowania paliwa zgodnego ze specyfikacją techniczną silnika określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz tankowania tylko i wyłącznie na stacjach benzynowych sygnowanych logo takich jak Shell, Circle, Orlen, BP czy Rafineria Gdańska. Każdorazowo na żądanie Wynajmującego Najemca musi przedstawić paragon ze stacji na której tankował paliwo podczas najmu.

   -nie przewożenia w pojeździe większej ilości osób niż ta określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

   -nie przekraczania dopuszczalnej ładowności a także korzystania z pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób mogący przyczynić się do jego nadmiernego zużycia lub uszkodzenia.

  9. Wynajmowany pojazd nie może być podnajmowany, udostępniany oraz użyczany osobom trzecim, np. do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy.
  10. Pojazd nie może uczestniczyć w zawodach sportowych, rajdach i do nauki jazdy, jak również nie może holować innych pojazdów oraz przyczep.
  11. Bez pisemnej zgody Wynajmującego pojazd nie może opuszczać terytorium RP. Jeśli najemca planuje podróż zagraniczną musi poinformować o tym wynajmującego najpóźniej przed podpisaniem umowy najmu i po uzyskaniu zgody uiścić opłatę jednorazową w wysokości 123 zł brutto.
   W przypadku zatajenia takiej informacji, wynajmujący nakłada na najemcę karę umowną uzależnioną od kraju do którego się udał tzn.
   – kraje UE koszt 615 zł brutto
   – wszystkie kraje spoza UE 1230 zł brutto
  12. W czasie obowiązywania umowy najmu pojazdu zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw i przeróbek. W przypadku stwierdzenia takowych Najemca zostanie obciążony przywróceniem auta do stanu pierwotnego według stawek w ASO.
  13. W razie zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego a w przypadku kolizji wezwać również Policję i dopilnować sporządzenia notatki służbowej. Należy także zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkodzenia. W przypadku kolizji drogowej z udziałem osób trzecich, należy uzyskać dane sprawcy miedzy innymi takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, kategoria i numer prawa jazdy oraz data ważności, marka i model pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu, data badania technicznego pojazdu, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy OC i data jej ważności. Najemca ponosi koszty zwrotu pojazdu w innym miejscu niż określono w umowie i poza godzinami pracy Wynajmującego wg. Cennika Opłat. W przypadku pozostawienia pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego Najemca ponosi koszt holowania pojazdu zgodnie z Cennikiem Opłat. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty pojazdu. W przeciwnym razie Najemca zostanie obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej najętego pojazdu. W przypadku zawinionej przez Najemcę utraty/kradzieży pojazdu zostanie on obciążony kwotą równoważną jego wartości rynkowej.
  14. Za wszelkie wykroczenia drogowe i wynikające z tego tytułu nałożone mandaty karne, powstałe w trakcie trwania umowy najmu odpowiada wyłącznie Najemca, a tym samym Najemca wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych organom ścigania w przypadku gdy Wynajmujący uzna to za konieczne z przyczyn związanych ze sposobem wykorzystywania pojazdu oraz gdy te organy zażądają tego od Wynajmującego. W przypadku potrzeby przekazania takiej informacji odpowiednim organom Wynajmujący pobiera każdorazowo od Najemcy kwotę w wysokości 100 zł brutto.
  15. Bezwzględnie zabrania się palenia czegokolwiek w pojeździe oraz wykorzystywania go do celów niezgodnych z prawem np. przemytem.
  16. Zabrania się przewożenia materiałów niebezpiecznych.
  17. Najemca zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie pojazdów.
  18. Wynajmujący wprowadza dobowy limit kilometrów wynoszący 400 km. W przypadku wynajmu auta na kilka dni limit jest ich wielokrotnością.
  19. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do skopiowania dokumentu tożsamości Najemcy oraz do odmowy wynajęcia pojazdu bez podania przyczyny.
  20. Płatność za najem pojazdu dokonywana jest z góry tzn. przed najmem. Może być dokonana gotówką lub przelewem na konto jednak należy pamiętać aby płatność została zaksięgowana na koncie firmowym przed wydaniem pojazdu.
  21. Najemca zastrzega sobie prawo pobrania kaucji, której wartość określana jest w pozycji Kaucja na pierwszej stronie umowy najmu na wypadek kosztów związanych z:– kradzież samochodu i szkoda całkowita (wartość naprawy przekracza 70% wartości pojazdu)- całkowita utrata kaucji

   – zagubienie kluczyków – 1000zł

   – zagubienie dowodu rejestracyjnego – 1000zł

   – brakujące lub podmienione części- dwukrotna wartość tych części według cen w ASO

   – uszkodzona tapicerka i wypalone dziury po papierosach – wartość usunięcia usterki w ASO

   – uszkodzenie wypożyczonego pojazdu z winy Najemcy – wartość usunięcia usterki do wartości kaucji

   – przedterminowe zerwanie umowy najmu – wartość niewykorzystanych dni x stawka dobowa do wartości kaucji

   W przypadku gdy Najemca dokona uszkodzeń auta wynikających z własnego zaniedbania lub nie stosowania się do przepisów ruchu drogowego Wynajmujący każdorazowo ma prawo nałożyć odszkodowanie umowne do kwoty 1500 zł brutto. Naliczenie odszkodowania może być nałożone pomimo uzyskania odszkodowania z policy AC. Gdy usterka jest likwidowana z polisy sprawcy odszkodowanie umowne nie może zostać naliczone.

   Obciążenie Najemcy kosztami wskazanymi w niniejszym Regulaminie i umowie najmu nastąpi niezwłocznie po zwrocie pojazdu przez Najemcę lub po otrzymaniu decyzji o odmowie zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, przy czym w odniesieniu do szkód ukrytych obciążenie kosztami może nastąpić w terminie późniejszym.

  22. Wysokość kaucji określana jest indywidualnie dla każdego pojazdu i może być płatna gotówką lub przelewem w złotówkach lub walucie obcej takiej jak euro, funt, dolar, korona.
  23. Jeśli nie wystąpią podstawy do zatrzymania części lub całości kaucji zostanie ona zwrócona Najemcy w dniu zwrotu pojazdu gotówką lub na wskazane konto bankowe.
  24. W przypadku konieczności zatrzymania części lub całości, kaucja zostanie rozliczona w terminie 30 dni licząc od daty zwrotu pojazdu.
  25. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym umową najmu terminie w identycznym stanie technicznym i wizualnym jak w chwili początku najmu, wysprzątanego i czystego oraz zatankowanego chyba że strony w umowie postanowiły inaczej. W przypadku nie dopełnienia któregokolwiek z tych warunków najemca jest zobowiązany pokryć koszty myjni w wysokości 50 zł oraz pokrycia kosztu brakującego paliwa.
  26. Jeśli zwrot auta następuje w czasie lub miejscu które uniemożliwia dokonanie dokładnych oględzin pojazdu, np. w godzinach nocnych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonania takowych w ciągu 48 godzin przy czym ma obowiązek poinformować o tym fakcie Najemcę i podać mu dokładny czas i miejsce aby ten mógł uczestniczyć. Jeśli pomimo poinformowania Najemcy ten się nie wstawi, traktujemy że stan techniczny auta jest mu znany i zgadza się z opisem w protokole.
  27. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy odnoszących się do wszelkich płatności związanych z zawartymi przez strony umowami.
  28. Ubezpieczenie AC nie pokrywa uszkodzeń takich jak kół, zawieszenia, szyb, instalacji radiowej, aktów wandalizmu i wielu innych zawartych w polisie i ogólnych warunkach ubezpieczeń ubezpieczyciela z którym jest zawarta umowa co za tym idzie Najemca oraz kierowca zobowiązany jest zapoznać się z polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia.
  29. W przypadku szkody nie wymienionej w Cenniku Opłat i nie zaspokojonej z polisy ubezpieczeniowej Najemca zwróci Wynajmującemu rzeczywiste koszty usunięcia takiej szkody w pełnej wysokości.
   Cennik Opłat może ulegać zmianom w związku ze wzrostem kosztów likwidacji szkód wskazanych w Cenniku Opłat, a także w związku z koniecznością wprowadzenia nowych opłat nie objętych wynagrodzeniem Wynajmującego. W przypadku zmian opłat w trakcie obowiązywania umowy Najemcę wiążą opłaty z dnia zawarcia umowy.
   Obciążenie Najemcy kosztami wskazanymi w niniejszym Regulaminie i umowie najmu nastąpi niezwłocznie po zwrocie pojazdu przez Najemcę lub po otrzymaniu decyzji o odmowie zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, przy czym w odniesieniu do szkód ukrytych obciążenie kosztami może nastąpić w terminie późniejszym.
  30. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów, wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Wynajmującego.

Załączniki:

Integralną częścią Regulaminu są:
załącznik nr 1 – Zamówienie Pojazdu ( Umowa najmu )
załącznik nr 2 – Protokół Wydania/Zwrotu Pojazdu
załącznik nr 3 – Cennik Opłat
Załącznik nr 3:
Cennik opłat

Zdarzenie/Usługa Opłata powiązana – kara umowna
1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki na szybie 1000,00 zł brutto
2. Brak dokumentów technicznych pojazdu (instrukcja obsługi, książka serwisowa ) 500,00 zł brutto
3. Brak lub zniszczenie kluczyka bez pilota centralnego zamka 500,00 zł brutto
4. Brak lub zniszczenie kluczyka z pilotem centralnego zamka 1000,00 zł brutto
5. Brak lub zniszczenie pilota alarmu 500,00 zł brutto
6. Brak kołpaka oryginalnego 400,00 zł brutto
7. Brak kołpaka nieoryginalnego 50,00 zł brutto
9. Brak wyposażenia lub części samochodu nie ujętych w cenniku Opłata wg cennika ASO +25%
10. Utrata gwarancji na samochód z winy jego użytkownika 5000,00 zł brutto
12. Udostępnienie samochodu osobie nie upoważnionej do kierowania nim 1500,00 zł brutto
13. Holowanie wynajętym samochodem innego pojazdu 1500,00 zł brutto
14. Palenie tytoniu w samochodzie 500,00 zł brutto
15. Przewożenie zwierząt w samochodzie 300,00 zł brutto
17. Opóźnienie w zwrocie samochodu dwukrotność stawki dobowej najmu za każdy dzień zwłoki
18. Koszty naprawy samochodu ( blacharsko-lakiernicze, mechaniczne, pranie tapicerki, mycie podwozia, części zamienne, wyposażenie )Koszt usługi lub części + 25%
19. Opłata administracyjna – odszkodowanie umowne za każdą szkodę, która powstała podczas wynajmu i jest rozliczana w ciężar polisy Auto Casco 1500,00 zł brutto
20. Opłata za udzielenie informacji jakiemukolwiek organowi państwowemu na temat popełnionego przez
Najemcę wykroczenia wynajętym pojazdem 100,00 zł brutto

OŚWIADCZENIE NAJEMCY i KIEROWCY POJAZDU
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem i Cennikiem Opłat oraz potwierdzam odbiór Regulaminu i Cennika Opłat oraz zobowiązuję się je stosować.

NAJEMCA POJAZDU _________________________

WYNAJMUJĄCY _________________________